Kontenery - dokumenty, przeglądy i oznakowanie po przeglądzie.

kontenery%20transplanner

Każdy kontener powinien posiadać podstawowe dokumenty jakimi są:

 • Świadectwo uznania typu konstrukcji kontenera,
 • Metryka Kontenera.

Ponadto wyróżnia się następujące dokumenty kontenerowe, które stanowią podstawę budowy i nadzoru kontenerów w eksploatacji.

 • International Convention for Safe Containers - 1972, (CSC) - czyli Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach, 1972 (KBK) z poprawkami,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawania kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonywania tych czynności oraz do kontroli stanu kontenerów,
 • Przepisy budowy kontenerów - Wydawnictwo Polskiego Rejestru Statków S.A.,
 • Przepisy nadzoru kontenerów w eksploatacji - Wydawnictwo Polskiego Rejestru Statków S.A.,
 • Normy ISO - Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej,
 • Normy polskie.

Wszyscy właściciele (dzierżawcy) kontenerów mają obowiązek poddawania ich przeglądom lub przedstawiania kontenerów do przeglądów.

Zgodnie z konwencją CSC, wyróżnić można następujące rodzaje przeglądów kontenerów:

 • Przeglądy stałe (PES) - przeprowadzane w następujących okresach- pierwszy przegląd stały- przeprowadzony w okresie nie przekraczającym 5 lat od daty wykonania kontenera; kolejny przegląd stały- przeprowadzany dla każdego rodzaju kontenera w okresie nie przekraczającym 30 miesięcy od daty ostatniego przeglądu.
 • Przeglądy ciągłe (ACEP) - przeprowadzane w czasie nie przekraczającym 30 miesięcy od ostatniego przeglądu, przy czym istnieje podział na: przeglądy pełne- przeprowadzane po dużych naprawach kontenerów, ich odnawianiu, przed przekazaniem kontenera w dzierżawę i po odbiorze z dzierżawy; przeglądy rutynowe- częste przeglądy, których celem jest wykrycie uszkodzeń mogących wymagać napraw w czasie bieżącej eksploatacji kontenerów.

O tym jaki rodzaj przeglądu kontenera będzie przeprowadzany, decyduje właściciel. Należy jednak pamiętać, że każdy przegląd powinien obejmować szczegółowe oględziny w celu wykrycia ewentualnych wad lub innych braków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo kontenera.

Zakres przeglądów obejmuje:

 • Oględziny polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przynajmniej na zewnątrz kontenera, wszystkich jego powierzchni- a jeśli nie jest załadowany- również jego wnętrza,
 • Sprawdzenie prawidłowego kształtu i wymiarów kontenera, w przypadku kiedy istnieje podejrzenie ich utraty,
 • Przeprowadzenie próby szczelności na wpływy atmosferyczne, jeśli podejrzewa się jej utratę,
 • Sprawdzenie zamknięć, drzwi, otworów i innych elementów/ urządzeń kontenera,
 • Sprawdzenie oznakowania kontenera.

Jeśli chodzi o ostatni punkt, czyli oznakowanie kontenera po przeglądzie, to powinno wyglądać ono  w sposób następujący:

 • W przypadku przeglądów stałych - po przeglądzie, na tabliczce CSC powinno się wbijać datę- miesiąc i rok- następnego przeglądu. Dopuszczalne jest stosowanie naklejek samoprzylepnych. Data następnego przeglądu powinna być podana za pomocą ogólnie zrozumiałych cyfr lub słów.
 • W przypadku przeglądów ciągłych - na tabliczce CSC lub blisko niej należy umieścić naklejkę, na której znajdują się: skrót ACEP,  skrót nazwy kraju, w którym zatwierdzono program przeglądów ciągłych, rok zatwierdzenia programu przeglądu, numer zatwierdzonego programu, skrót literowy nazwy właściciela kontenera ( na życzenie właściciela).


Transplanner sp. z o.o.
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
email: biuro@transplanner.pl
tel: +48 58 355 60 19
fax: +48 58 355 60 19
NIP 58920113031
REGON 22203761
KRS 0000498375

KONTENERY
MAGAZYNOWE
KONTENERY
UŻYWANE
KONTENERY
CHŁODNIE

Kontenery Trójmiasto
ul.Pszenna 112A
80-297 Banino

Kontenery Poznań
ul. Nowina 9
60-589 Poznań

Kontenery Gdynia
ul. Spokojna 22
81-549 Gdynia

Kontenery Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin

Kontenery Gdańsk
ul. Bysewska 18
80-298 Gdańsk

Kontenery Warszawa
ul. Sabały 58
02-174 Warszawa

Kontenery Kraków
ul. Szlak 77
31-153 Kraków

Kontenery Wrocław
ul. Włodkowica 21/35
50-072 Wrocław

Created By Studio Spectro
FORMULARZ
KONTAKTOWY